HURTOWNIA PALIW
Hurtowa sprzedaż paliw z dostawą do klienta.
AUTO SERWIS - ciężarowe, dostawcze i osobowe
SERWIS OGUMIENIA, OLEJOWY I KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

ZADZWOŃ! i zamów paliwo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY obowiązujące w firmie TRANS-KOL Paliwa sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w firmie TRANS-KOL Paliwa sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży paliw płynnych oferowanych przez Trans-Kol Paliwa sp. z o.o. (zwaną dalej Sprzedającym).
Postanowienia OWS stanowią integralną część każdej umowy zawieranej z Kupującym, przy czym OWS wiążą Kupującego z chwilą zawarcia umowy lub złożenia zamówienia dotyczącego sprzedaży paliwa. W dalszej części umowy Sprzedający i Kupujący zwani są łącznie Stronami, osobno Stroną.
Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

§1
 1. Zamówienia będą składane przez Kupującego lub upoważnione przez niego osoby bezpośrednio u Sprzedającego, pisemnie, telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Sprzedającego adres e-mail.
 2. Zawierając umowę Kupujący oświadcza, iż posiada aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, jeśli zakres prowadzonej przez niego działalności wymaga posiadania takich uprawnień, na co przedkłada uwierzytelnioną przez osoby upoważnione kopię koncesji.
 3. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w zamówieniach lub zmianach zamówień. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów z tytułu takiego błędu, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego tymi kosztami.
 4. W przypadku istnienia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia kredytu kupieckiego, Sprzedający może wstrzymać realizację złożonego przez Kupującego zamówienia, do czasu zapłaty należności przez Kupującego.
 5. Odbiór paliw odbywać się będzie w sposób określony przez strony w zamówieniu, zleceniu lub zawartej umowie.
 6. Jeżeli odbiór paliw następuje bezpośrednio w siedzibie Kupującego i jest realizowany własnym transportem Sprzedającego to w przypadku, gdy Kupujący posiada na własność zbiornik do składowania paliwa, to Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za składowane paliwo z zachowaniem obowiązujących zasad p.poż., UDT oraz ochrony środowiska, a także obowiązany jest dochować odpowiedniej staranności, by zakupione paliwo nie stwarzało przy tym zagrożenia dla otoczenia.
 7. Kupujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy odbiorze paliw lub osób, które działają na jego rzecz, jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.
 8. Osoby dokonujące czynności związanych z odbiorem paliw działają w imieniu i na rzecz Kupującego, chyba, że Kupujący zastrzeże pisemnie pod rygorem nieważności brak umocowania takich osób.
 9. Kupujący udziela pełnomocnictwa osobom działającym w imieniu i na rzecz Kupującego do odbioru w jego imieniu dokumentów handlowych przez co zakup paliwa przez te osoby uznaje się za zakup paliwa dokonany przez Kupującego w ramach niniejszej Umowy.
 10. Z chwilą wydania paliwa Kupującemu, na Kupującego przechodzą wszelkie koszty, ciężary, ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz wszelka odpowiedzialność za paliwo w tym warunki jego przechowywania. Chwilą wydania produktu Kupującemu jest moment przekazania go do przewozu przewoźnikowi, ewentualnie moment dostarczenia produktu transportem Sprzedającego do Kupującego, albo nabycie produktu przez Kupującego bezpośrednio od Sprzedającego. Rozliczenie ilości produktów sprzedawanych w ramach umowy, odbywać się będzie w m3, w temperaturze referencyjnej 15oC, w oparciu o dowód wydania z bazy paliw.
 11. Sprzedaż dotyczy następujących rodzajów paliwa: ON B0, ON B7, PB95, PB98.
 12. Okres na który zawierana jest umowa, lub zgłaszane jest zlecenie, zamówienie uzgadniany jest przez Strony umowy na warunkach indywidualnie określanych i nie pozostaje w sprzeczności z OWS.
§2
 1. Cena sprzedaży wyżej wymienionych paliw określana jest przez Sprzedającego na warunkach indywidualnie określanych dla poszczególnych Kupujących.
 2. Zapłata za paliwo powinna być dokonywana:
  • a) w formie przelewu na konto wskazane przez Sprzedającego, po odbiorze paliwa w terminie ustalonym w umowie sprzedaży lub w zleceniu, zamówieniu,
  • b) w formie przelewu na konto wskazane przez Sprzedającego przed wysłaniem zamówienia jednorazowego do Sprzedającego - (przedpłata) na podstawie faktury pro-forma,
  • c) gotówką w siedzibie Sprzedającego lub u przedstawiciela Sprzedającego (Kierowca), z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wpłaty jednorazowo nie może przekraczać 15.000 PLN.
 3. Za moment zapłaty świadczenia pieniężnego dokonanego w formie przelewu bankowego przyjmuje się moment uznania rachunku Sprzedającego i wpływ środków na konto Sprzedającego.
 4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT, obejmujących cenę za zakupione paliwo, bez podpisu Kupującego.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur VAT, faktur korygujących i duplikatów (w formacie PDF) wystawianych przez Sprzedającego, z tytułu świadczonej na jego rzecz sprzedaży paliw.
 6. Kupujący zobowiązuje się wskazać w umowie bądź w zamówieniu adres e-mail na, który należy przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną oraz w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego o zmianie adresu e-mail, przesłanie faktur na adres e-mail uprzednio wskazany uznaje się za prawidłowo dostarczone.
 7. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie papierowej.
 8. Kupujący ma prawo do rezygnacji z otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej. Rezygnacja wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej.
 9. Faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną są traktowane jako dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji.
 10. Do czasu zapłaty pełnej kwoty za sprzedane paliwo wynikającej z faktury VAT, pozostaje ono własnością Sprzedającego. Kupujący staje się właścicielem paliwa w momencie uregulowania całkowitej zapłaty za paliwo. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w uzgodnionym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu paliwa, za które nie dokonano zapłaty całości kwoty wynikającej z faktury VAT. Sprzedający może również dochodzić od Kupującego odszkodowania, jeżeli zakupione paliwo zostało zużyte, lub pogorszyła się jego jakość oraz właściwości.
 11. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania obok należności głównej odsetek za każdy dzień opóźnienia, jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa sądowego. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki umowne za opóźnienie w zapłacie należności w maksymalnej wysokości odsetek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego liczonych za każdy dzień opóźnienia (dwukrotność wysokości odsetek ustawowych).
§3
Umowa dowodowa zgodna z art. 4589 k.p.c.
 1. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedającego od Kupującego zapłaty za towar sprzedany, wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron ponad osnowy dokumentów przedłożonych w sprawie, a w szczególności dowód z przesłuchania świadków nie może zastępować dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego należnych mu kwot, za który to dokument uznawać należy potwierdzenie dokonania i zaksięgowania przelewu bankowego lub dokument KP lub pisemne oświadczenia osoby upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru świadczeń od Kupującego.
 2. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedającego od Kupującego zapłaty za towar sprzedany potwierdzeniem należnych Sprzedawcy od Kupującego kwot jest wystawiona faktura VAT nie wymagająca podpisu żadnej ze stron, a dla stwierdzenia faktu wydania towaru Kupującemu i ilości wydanego towaru wystarczająca jest dokument odbioru towaru (WZ) podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz Kupującego. Dlatego też na okoliczności powyżej wskazane strony zgodnie wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron albo dowodu z innych dokumentów niż wyżej wymienione dokumenty.
§4
 1. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszych OWS zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich spraw i roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem lub realizacją niniejszej umowy będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji. W przypadku nie poinformowania Strony o dokonanej zmianie adresu, wszelkie oświadczenia składane drugiej Stronie na adresy wskazane w umowie, zleceniu, zamówieniu będą uznane za skutecznie doręczone, a adresy wskazane przez strony będą uznawane za aktualne adresy korespondencyjne i przebywania Kupującego zgodnie z art. 1391 § 2 k.p.c.
 4. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego przenieść jakiejkolwiek wierzytelności, uprawnienia lub obowiązku wynikającego z umowy sprzedaży wobec Sprzedającego, na jakąkolwiek osobę trzecią
§5
Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych
 1. Jako Kupujący wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych przeze mnie przekazanych (niniejsza zgoda jest warunkiem zawarcia umowy), a to w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Wyrażona zgoda obejmuje cel realizacji powyżej wskazanej umowy oraz cel archiwizacji i cel realizacji marketingu bezpośredniego i pośredniego. Zgoda obejmuje zarówno przetwarzanie danych osobowych przez Trans-Kol Paliwa sp. z o.o. jak również przez Procesorów Danych Osobowych (osoby, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Trans-Kol Paliwa sp. z o.o., dane kontaktowe: ul. Toruńska 186, 62 – 600 Koło tel. 63 261 94 83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwanym dalej także Administratorem.
 3. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.
 4. Kupującemu przysługują uprawnienia dostępu do danych osobowych, w tym m.in. prawo dostępu, prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
 5. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Pobierz:
1. Ogólne Warunki Sprzedaży - PDF
2. Wzór umowy handlowej w zakresie sprzedaży paliw - PDF

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
TRANS-KOL ZENON SOBCZAK sp.k.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
NIP: 6662129569, REGON: 522443561
KRS: 0000994647
Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
77 1500 1461 1214 6001 8933 0000

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
NIP: 666-19-75-486, REGON: 311605662
KRS: 0000179219
Konto bankowe:
PKO Bank Polski Oddział 1 w Kole
41 1020 2762 0000 1502 0039 1672

Ta strona używa COOKIES

Stosujemy je, aby ułatwić odwiedzającym korzystanie z naszego serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące cookies (ciasteczek) w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.