AUTO SERWIS
OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI

Punkt Montażu Mechanicznych Ograniczników Prędkości

W związku ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym (DZ. U. Nr 92 poz. 884, z dnia 20 kwietnia 2004 r.) nałożony zostaje ustawowy obowiązek wyposażenia pojazdów w homologowane ograniczniki prędkości*(szczegóły).

Firma TRANS-KOL, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów prowadzi usługi w zakresie:

  • instalacji mechanicznych ograniczników predkości firmy Elson;
  • sprawdzenia i wystawienia zaświadczenia o tym, że w pojeździe jest fabrycznie zamontowany ogranicznik prędkości.
Po montażu wystawiamy certyfikat, który jest akceptowany podczas kontroli drogowych i na stacjach kontroli pojazdów.
Ograniczniki prędkości firmy Elson są przeznaczone do instalacji w samochodach ciężarowych i autobusach. Charakterystyki techniczne całego zestawu ogranicznika prędkości, są zgodne z homologacją europejską: e1000007 oraz e002007.


Zamontowanie ogranicznika prędkości w pojeździe niesie ze sobą wiele korzyści takich jak:
  • zmniejszenie zużycia paliwa, okładzin i klocków hamulcowych;
  • komfort prowadzenia na trasie;
  • ekologiczny - chroni środowisko poprzez zmniejszenie emisji toksycznych zwiazków;
  • bezpieczeństwo na drogach;
  • mniejsza ilość mandatów spowodowanych nadmierną prędkością.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:

  • - od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 2000
  • - w soboty 800 - 1500

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
TRANS-KOL ZENON SOBCZAK Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

e-mail:


* Uwaga: ZMIANY W USTAWIE Prawo o ruchu drogowym (z dnia 24 kwietnia 2004) !!!

5) w art. 66 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.";
Art. 3. 1. Przepis art. 66 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do:
1) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 12 t, nie dotyczy:
a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 1988 r.,
b) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.;
2) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 12 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nie przekraczającą 12 t, nie dotyczy:
a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 października 2001 r.,
b) pojazdów zarejestrowanych w okresie od dnia 1 października 2001 r. do dnia 1 stycznia 2005 r. - do dnia 1 stycznia 2006 r.,
c) pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2007 r.;
3) autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie przekraczającej 7,5 t, i ciągnika samochodowego, dla którego dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi powyżej 3,5 t, ale nieprzekraczającą 7,5 t, nie dotyczy pojazdów wykorzystywanych w krajowym transporcie drogowym, niezarobkowym krajowym przewozie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym i niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym na terytorium państw niebędących członkami Unii Europejskiej - do dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i pkt 3 nie stosuje się do pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL