OGŁOSZENIA


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w firmie TRANS-KOL Paliwa sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży paliw płynnych oferowanych przez Trans-Kol Paliwa sp. z o.o.(zwaną dalej Sprzedającym). Postanowienia OWS stanowią integralną część każdej umowy zawieranej z Kupującym, przy czym OWS wiążą Kupującego z chwilą zawarcia umowy lub złożenia zamówienia dotyczących sprzedaży paliwa.
Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

§1
 1. Zamówienia będą składane przez Kupującego lub upoważnione przez niego osoby bezpośrednio u Sprzedawcy, pisemnie, telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail.
 2. Zawierając umowę Kupujący oświadcza, iż posiada aktualną i ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, jeśli zakres prowadzonej prze niego działalności wymaga posiadania takich uprawnień, na co przedkłada uwierzytelnioną przez osoby odpowiedzialne kopię koncesji.
 3. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w zamówieniach lub zmianach zamówień. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów z tytułu takiego błędu, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego tymi kosztami.
 4. W przypadku istnienia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia kredytu kupieckiego Sprzedający może wstrzymać realizację złożonego przez Kupującego zamówienia, aż do czasu zapłaty należności przez Kupującego.
 5. Odbiór produktów (paliw) odbywać się będzie w sposób określony przez strony w zamówieniu lub zawartej umowie.
 6. Jeżeli odbiór paliw następuje bezpośrednio w siedzibie Kupującego i jest realizowany własnym transportem Sprzedawcy to w przypadku, gdy Kupujący posiada na własność zbiornik do składowania paliwa, to Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za składowane paliwo z zachowaniem obowiązujących zasad p.poż., UDT oraz ochrony środowiska, a także obowiązany jest dochować odpowiedniej staranności, by zakupiony produkt nie stwarzał przy tym żadnego zagrożenia dla otoczenia.
 7. Kupujący odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy odbiorze produktu lub osoby, które działają na jego rzecz, jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.
 8. Osoby dokonujące czynności związanych z odbiorem produktu działają w imieniu i na rzecz Kupującego, chyba, że Kupujący zastrzeże pisemnie pod rygorem nieważności brak umocowania takich osób.
 9. Kupujący udziela pełnomocnictwa osobom działającym w imieniu i na rzecz Kupującego do odbioru w jego imieniu dokumentów handlowych przez co zakup paliwa przez te osoby uznaje się za zakup paliwa dokonany przez Kupującego w ramach niniejszej Umowy.
 10. Z chwilą wydania produktu na Kupującego przechodzą wszelkie koszty, ciężary związane z produktem, podobnie z tą chwilą Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia produktu, ponosi wszelką odpowiedzialność za niego i warunki jego przechowywania. Chwilą wydania produktu Kupującemu jest moment przekazania go do przewozu przewoźnikowi, ewentualnie moment dostarczenia produktu transportem Sprzedawcy do Kupującego, albo nabycie produktu przez Kupującego bezpośrednio od Sprzedawcy. Rozliczenie ilości produktów sprzedawanych w ramach umowy odbywać się będzie w m3 w temperaturze 15oC w oparciu o dowód wydania z bazy paliw.
 11. Sprzedaż dotyczy następujących rodzajów paliwa: PB95, PB98, ON, ON B0.
 12. Okres na który zawierana jest umowa lub zgłaszane jest zlecenie jest uzgadniany przez strony na warunkach indywidualnie określanych. i nie pozostaje w sprzeczności z OWS.
§2
 1. Cena sprzedaży wyżej wymienionych paliw określana jest przez Sprzedającego na warunkach indywidualnie określanych dla poszczególnych Kupujących.
 2. Zapłata za paliwo powinna być dokonywana:
  • a) w formie przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę po odbiorze produktu w terminie ustalonym w umowie sprzedaży lub w zleceniu
  • b) w formie przelewu na konto wskazane przez Sprzedawcę przed wysłaniem zamówienia jednorazowego do Sprzedawcy - (przedpłata) na podstawie faktury pro-forma.
  • c) gotówką w siedzibie Sprzedawcy lub u przedstawiciela Sprzedającego (Kierowca), z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wpłaty jednorazowo nie może przekraczać 15.000 PLN.
 3. Za moment zapłaty świadczenia pieniężnego dokonanego w formie przelewu bankowego przyjmuje się moment uznania rachunku Sprzedającego i wpływ środków na konto Sprzedającego.
 4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT, obejmujących cenę za zakupione paliwo, bez podpisu Kupującego.
 5. Do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży paliwo pozostaje własnością Sprzedającego. Kupujący staje się właścicielem paliwa w momencie całkowitej zapłaty ceny. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w uzgodnionym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu paliwa za które nie dokonano zapłaty całości ceny sprzedaży. Sprzedający może również żądać od Kupującego odszkodowania, jeżeli zakupione paliwo zostało zużyte lub pogorszyła się jego jakość oraz właściwości.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania obok należności głównej odsetek za każdy dzień opóźnienia, jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa sądowego. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki umowne za opóźnienie w zapłacie należności w maksymalnej wysokości odsetek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego liczonych za każdy dzień opóźnienia.
 7. W przypadku opóźnienia w płatności, niezależnie od możliwości żądania odsetek zgodnie z ust. 6 Sprzedawca jest uprawniony do żądania i dochodzenia od Kupującego bez osobnego wezwania zwrotu zryczałtowanych kosztów związanych z windykacją należności, według następującego cennika:
  • • każde wezwanie do zapłaty wysłane w formie papierowej – 150 zł,
  • • telefoniczna windykacja należności – 50 zł.
§3
Umowa dowodowa zgodna z art. 4589 k.p.c.
 1. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany, wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron ponad osnowy dokumentów przedłożonych w sprawie, a w szczególności dowód z przesłuchania świadków nie może zastępować dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy należnych mu kwot, za który to dokument uznawać należy potwierdzenie dokonania i zaksięgowania przelewu bankowego lub dokument KP lub pisemne oświadczenia osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru świadczeń od Kupującego.
 2. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku dochodzenia na drodze postępowania sądowego przez Sprzedawcę od Kupującego zapłaty za towar sprzedany potwierdzeniem należnych Sprzedawcy od Kupującego kwot jest wystawiona faktura VAT nie wymagająca podpisu żadnej ze stron, a dla stwierdzenia faktu wydania towaru Kupującemu i ilości wydanego towaru wystarczająca jest dokument odbioru towaru (WZ) podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz Kupującego. Dlatego też na okoliczności powyżej wskazane strony zgodnie wyłączają możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków lub dowodu z przesłuchania stron albo dowodu z innych dokumentów niż wyżej wymienione dokumenty.
§4
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich spraw i roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonywaniem lub realizacją niniejszej umowy będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji. W przypadku niepoinformowania Strony o dokonanej zmianie adresu wszelkie oświadczenia składane drugiej Stronie na adresy wskazane powyżej będą uznane za skutecznie doręczone, a adresy powyżej wskazane będą uznawane za aktualne adresy korespondencyjne i przebywania pozwanego zgodnie z art. 1391 § 2 k.p.c.
 4. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść jakiejkolwiek wierzytelności, uprawnienia lub obowiązku wynikających z umowy sprzedaży wobec Sprzedawcy, na jakąkolwiek osobę trzecią.

Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

 1. Jako Kupujący wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych przeze mnie przekazanych (niniejsza zgoda jest warunkiem zawarcia umowy), a to w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Wyrażona zgoda obejmuje cel realizacji powyżej wskazanej umowy oraz cel archiwizacji i cel realizacji marketingu bezpośredniego i pośredniego, oraz zgodę na przesyłanie danych osobowych do Państw trzecich (dotyczy kontaktu poprzez wiadomości e-mail). Zgoda obejmuje zarówno przetwarzanie danych osobowych przez Trans-Kol Paliwa sp. z o.o. jak również przez Procesorów.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: TRANS-KOL Paliwa Sp. z o.o. Dane Kontaktowe ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, tel. 63 261 94 83, e-mail:
 3. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.
 4. Kupującemu przysługują uprawnienia dostępu do danych osobowych, w tym m.in. o prawie dostępu, w tym prawie do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawie do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawie do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym; prawie do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
 5. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


Podstawa prawna:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych.

Pobierz:
1. Ogólne Warunki Sprzedaży - PDF
2. Wzór umowy handlowej w zakresie sprzedaży paliw - PDF

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

Copyright © 2008-2019 TRANS-KOL - webmaster