OGŁOSZENIA


Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych
klientów spółki TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.

 1. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przetwarzane są w związku z wymogami ustawowymi i umownymi w zakresie realizacji umów handlowych, archiwizacji oraz marketingu (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest:
  TRANS-KOL Paliwa Sp. z o.o.
  ul. Toruńska 186
  62-600 Koło

  tel. 63 261 94 83, e-mail:
  Dane Kontaktowe powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. +48 601 180 865, e-mail: .
 3. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy. Zgoda na cele marketingu bezpośredniego i pośredniego obowiązuje do chwili jej wycofania.
 4. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują uprawnienia dostępu do tych danych osobowych, w tym m.in. prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
 5. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych.
TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL